ID thành viên: Mật khẩu:
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua

dịch vụ khách hàng

Global Buyers Gtrust Suppliers
  Tel: 86-571-88228224,88161156,87759020
  Fax: 86-571-88228422
  Email: toocleinfo@netsun.com
     
  Partners from outside China
  Tel: 86-571-88228224,88161156,87759020
  Fax: 86-571-88228422
  Email: toocleinfo@netsun.com
  Tel: 86-571-88228178, 88228179,
    88228180
  Email: coop@netsun.com
     
  Partners from China
  Tel: 86-571-88228456, 88161135,
  Fax: 86-571-88161145, 88161149
  Email: coop@netsun.com
     

America Russia
  Tel: 1-2069059373
  Email: usa02@toocle.com
     
  Tel: 7-9151155999
  Email: russia@toocle.com
     

Japan Korea
  Tel: 81-505532973
  Email: japan@toocle.com
     
  Tel: 82-07076786107
  Email: korea@toocle.com
     

Australia Vietnam
  Tel: 61-280051016
  Email: australia@toocle.com
     
  Tel: 84-097244279
  Email: vietnam@toocle.com
     

UK Singapore
  Tel: 44-114360201
  Email: uk@toocle.com
     
  Tel: 65-8426 8950
  Email: singapore01@toocle.com
     

Hongkong Italy
  Tel: 852-63383762
  Email: hongkong@toocle.com
     
  Tel: 39-377823577
  Email: italy@toocle.com
     

France Spain
  Tel: 33-659250756
  Email: france@toocle.com
     
  Tel: 34-639822434
  Email: spain@toocle.com
     

Dubai India
  Tel: 971-50705832
  Email: dubai@toocle.com
     
  Tel: 91-900460466
  Email: india@toocle.com

 

Đăng nhập | đăng ký | Giới thiệu về Toocle | Thành viên FBG | trung tâm trợ giúp | dịch vụ khách hàng
Bản quyền © Toocle.com. Tất cả các quyền.
Tất cả các thông tin trên trang web này không đại diện cho hay chứng thực tính chính xác hoặc độ tin cậy của nội dung, người sử dụng vui lòng tự đánh giá và chịu các rủi ro liên quan