ID thành viên: Mật khẩu:
Các mối giao dịch của các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên toàn cầu người mua

Giới thiệu về Toocle

Toocle is a trading circle connecting sellers around one buyer. Being created by the buyer the seller can easily and freely join your toocle for the products you wish to sell. The platform enhances business communication and negotiation to conduct successful trading.

Why Toocle?
As a buyerAs a buyer As a buyer
1. Organize your suppliers by creating your Toocle - Trading Circle.
2. Initiate a purchase lead, then compare instant price offers from my Toocle's suppliers.
3. Negotiate and select the most suitable supplier from my Toocle.
4. Keep archives of all your business activity with suppliers.
As a buyerAs a supplier GTrust
1. Build long term relationship with buyers by joining their Toocle - Trading Circle.
2. Get instant notification of buyer's purchases by joining their Toocle.
3. Get your product catalog listed through Gtrust Suppliers program.

Why Verified Suppliers?Verified Suppliers
As a buyerFor buyers, choosing verified suppliers:
1.Cooperating with reliable manufacturers, lowering the risks of cooperation
2.Quickly matching the purchasing requests and reducing the selection cost


Đăng nhập | đăng ký | Giới thiệu về Toocle | Thành viên FBG | trung tâm trợ giúp | dịch vụ khách hàng
Bản quyền © Toocle.com. Tất cả các quyền.
Tất cả các thông tin trên trang web này không đại diện cho hay chứng thực tính chính xác hoặc độ tin cậy của nội dung, người sử dụng vui lòng tự đánh giá và chịu các rủi ro liên quan